Naš tim
Naš tim je dio stručnog tima Malog doma - Zagreb koji čine edukacijski rehabilitatori, logoped, socijalni pedagog, fizioterapeuti, radni terapeuti, psiholog i socijalni radnik.

Svi voditelji i izvoditelji edukacija prošli su brojna i raznovrsna usavršavanja te su se dodatno usmjerili na savladavanje specifičnih znanja iz različitih područja procjene, edukacije i (re)habilitacije djece rane životne dobi s razvojnim rizicima ili razvojnim teškoćama.
Ana Validžić PožgajAna Validžić Požgaj rehabilitator anav@malidom.hr

Ana je diplomirala na Edukacijskom rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2012. završava Portage Workshop za trenere u Engleskoj gdje dobiva dodatna znanja i vještine u sistematizaciji stručne podrške u obitelj. Krajem 2012. godine upisuje sveučilišni stručni poslijediplomski studij Rana intervencija u edukacijskoj-rehabilitaciji.

Martina CelizićMartina Celizić rehabilitator martina@malidom.hr

Martina je diplomirala na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U svom profesionalnom radu usmjerena je na razvoj pristupa u radu s djecom i mladeži s višestrukim teškoćama. 2008. godine odlazi na stručno usavršavanje u Perkins School for Blind u Bostonu na temu Razvoj kurikuluma kod djece s višestrukim teškoćama.
 

Ivana Rogar GojevićIvana Rogar Gojević rehabilitator ivana@malidom.hr

Ivana Rogar Gojević diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. 2010. godine završava stručno usavršavanje iz senzorno integracijske Ayres terapije – SIAT. Održala je niz stručnih predavanja stručnim djelatnicima u Hrvatskoj i inozemstvu (Bugarska, Armenija).
 

Ivana MacokatićIvana Macokatić rehabilitator ivanam@malidom.hr

Ivana Macokatić diplomirala je na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalno se usavršavala u području edukacije djece s oštećenjima vida i sluha, komunikacije te Neuroligvističkog programiranja. U okviru usavršavanja na području plesa i pokreta završava „Teachers Training in Holistic Dance and Movement Pedagogy“ te edukaciju plesne psihoterapije (pod supervizijom).

Senada JagarSenada Jagar rehabilitator senada@malidom.hr

Senada je diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Poslijediplomski specijalistički studij “Rana intervencija u edukacijskoj rehabilitaciji”, završava u svibnju 2014. godine obranom specijalističkog rada na temu: “Primjena Ranog interventnog programa u obitelji djeteta sa senzoričkim oštećenjima.”.

Nikolina Mihalić KocijanNikolina Mihalić Kocijan rehabilitator nikolina@malidom.hr

Nikolina je diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu 2011. godine. Iz osobnog interesa 2011. godine polazi radionice izrade preparata prirodne kozmetike što kasnije primjenjuje u svom edukacijsko-rehabilitacijskom radu uz daljnje usavršavanje, razvoj aktivnosti i sudjelovanje u događajima u lokalnoj zajednici.

Mirjana MarojevićMirjana Marojević socijalni radnik mirjana@malidom.hr

Mirjana je diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Studij za obrazovanje socijalnih radnika.Dodatno se kontinuirano usavršava ks posebnim naglaskom na osnaživanje i podršku roditeljima djece s razvojnim teškoćama. Polaznica je specijalističkog studija Psihosocijalni pristup u socijalnom radu Pravnog  fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Jasminka GagulaJasminka Gagula fizioterapeut jasminka@malidom.hr

Jasminka je diplomirala na Specijalističkom diplomskom studiju fizioterapije Zdravstvenog Veleučilišta, modul Neurološka fizioterapija. U rujnu 2004. godine završava Basic Bobath Course u Cardiffu (UK) te postaje certificirani Dječji Bobath terapeut. Veliki interes pokazuje za Procjenom spontanih pokreta specifičnoj za dob djece od 0 do 4 mjeseca.

Jelena ŠpionjakJelena Špionjak fizioterapeut jelena@malidom.hr

Jelena Špionjak je diplomirala na Specijalističkom stručnom diplomskom studiju fizoterapije u Zagrebu. 2013. diplomira osteopatiju na Akademiji osteopatije u Velikoj Gorici. Iste godine izabrana je u nastavno zvanje predavača na Zdravstvenom Veleučilištu u Zagrebu.

 

Margareta VidmarMargareta Vidmar rehabilitator margareta@malidom.hr

Margareta je diplomirala na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu, magistrirala  psihotraumatologiju na Medicinskom fakultetu te završila Školu slikarstva Agora. Od 2002. radi u Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom – Zagreb“ kao likovna terapeut i voditeljica kreativnih projekata.
Suradnica je  Odsjeka za kreativne art terapije na Edukacijsko Rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta  u Zagrebu. Drži edukacije iz područja primjene umjetničkih medija u području rehabilitacije, terapije i integracije.
Od 1998. godine djeluje kao umjetnica i izlaže na samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i svijetu.

Darija Udovičić MahmuljinDarija Udovičić Mahmuljin koordinator projekata i međunarodne suradnje darija@malidom.hr

Darja Roberta MićDarja Roberta Mić voditelj općih poslova roberta@malidom.hr

Nikolina Jurić TanfaraNikolina Jurić Tanfara mag.rehab.educ. nikolinaj@malidom.hr

Nikolina Jurić Tanfara diplomirala je na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. godine, na smjeru Rehabilitacija osoba oštećena vida. U svibnju 2016. godine diplomirala je na Educational Leadership Program-u pri školi za slijepe Perkins, u Massachusetts-u, SAD. Od 2012. godine zaposlena je u Malom domu Zagreb, gdje je trenutno koordninatorica programa Tranzicija u odrasli život i voditeljica skupine korisnika u Dnevnom programu. Jedna je od izvoditeljica  edukacije na temu „Sistemi nadomjesne i potpomognute komunikacije u radu s osobama s višestrukim teškoćama“  te kreatorica edukativnog programa na temu Tranzicije u odrasli život. Kao vanjska suradnica unazad tri godine izvodi vježbe na kolegiju „Gluhosljepoća“ na ERF-u. Koautorica je nekoliko stručnih članaka na temu funkcionalne procjene vida. U svom radu fokusirana je na razvoj edukacijsko rehabilitacijskih programa za djecu s višestrukim teškoćama u razvoju, uključujući gluhosljepoću.  
 

Marija NaglićMarija Naglić mag. psych. marija@malidom.hr

 

 

Hrvoje GudlinHrvoje Gudlin mag. fizioterapije hrvoje@malidom.hr

 

 

Olga BaretićOlga Baretić Radni terapeut olga@malidom.hr

Snježana SeitzSnježana Seitz rehabilitator snjezana@malidom.hr

Snježana je diplomirala na Edukacijskom rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U organizaciji Malog doma - Zagreb i Christian Blindmission, 2009. godine završila je edukaciju za Stručnjaka za vid. Krajem 2012. godine upisuje sveučilišni stručni poslijediplomski studij Rana intervencija u edukacijskoj-rehabilitaciji.
 

Tatjana Petrović SladetićTatjana Petrović Sladetić ravnateljica tatjana@malidom.hr

Tatjana Petrović Sladetić  je diplomirala na Edukacijskom rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala je 2009. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
U organizaciji Malog doma - Zagreb i Christian Blindmission završila je edukaciju za Stručnjaka za vid.